Naviya's Thai Brasserie

20. Thom-Kha-Gai (Coconut Lemongrass Soup)